Om schizofreni

Schizofreni är en komplex sjukdom som ger problem med tankeprocesserna. Det kan leda till hallucinationer, vanföreställningar, tankestörningar och förändrat tal eller beteende (också kallat "psykotiska symtom").1,2 Hur känner man igen schizofreni?

Dessa symtom leder till att personer med schizofreni kan ha svårt att umgås med andra människor och kan dra sig tillbaka från vardagliga aktiviteter och miljöer.1,2

Föreställningar om hur det är att leva med schizofreni

Schizofreni är inte, som namnet antyder, en "personlighetsklyvning", men personer med schizofreni kan ha en annan verklighetsuppfattning än sin omgivning. De kan höra/se/lukta eller känna saker som andra inte upplever (hallucinationer), t.ex. kan de höra röster (den vanligaste hallucinationen). De kan ha en orubblig tro på saker som inte finns (vanföreställningar), t.ex. att andra läser eller kontrollerar deras tankar eller gaddar sig samman för att göra dem illa. Människor med schizofreni kan av och till leva i en värld av hallucinationer och vanföreställningar som kan vara skrämmande, förvirrande eller ångestframkallande. De kan bli så förvirrade att de både själva blir rädda och samtidigt verkar skrämmande för omgivningen.

Förr i tiden hade man en polariserad syn på schizofreni där människor betraktades som antingen "sjuka" eller "friska". Detta synsätt har emellertid förändrats till att omfatta ett spektrum av "friskhet", som går från att vara på gränsen till akut sjuk via olika grader av funktionsnivåer till nivån "frisk". Det betyder att patienter med schizofreni kan uppleva förbättringar genom att lära sig hantera sjukdomen och nå eller återuppnå en funktionsnivå i vardagen som passar den enskilde.

Det finns olika saker som kan främja processen, och det skiljer sig från person till person hur stor nytta man har av dem.

Behandling spelar en stor roll för de flesta med schizofreni. Utöver läkemedelsbehandling kan man få hjälp att lära sig att hantera schizofrenin i samtalsterapi, och i en stödgrupp för patienter kan man få användbar information.

För somliga blir målning, poesi, musik eller andra kreativa konstformer grundläggande verktyg som hjälper dem att återfinna balansen i livet. För andra är det mycket viktigt att sporta och hålla sig i form för att fortsätta må bra. För många människor är det en kombination av medicin och andra metoder som gör det möjligt att påbörja processen att bli bättre och att sen fortsätta må bra.

Människor med schizofreni kan uppleva stora kast i tillvaron. Familj och vänkrets kan också bli starkt påverkad av det traumatiska i att se hur schizofreni påverkar en människa och att hantera de problem som är förknippade med att ge patienten stöd. Familjemedlemmar kan också ha det svårt när de när de tänker på hurdan personen var innan vederbörande blev sjuk.

Det är viktigt att veta att även om schizofreni kan vara både plågsamt och skrämmande så betyder det inte att människor med schizofreni inte kan ha en god livskvalitet och kanske ha ett arbete. Liksom alla andra med en långvarig eller återkommande sjukdom kan människor med schizofreni lära sig att hantera sina symtom och gå vidare i livet.

Referenser:

1. APA Clinical Guidelines. American Psychiatric Association. Practice guidelines for the treatment of patients with schizophrenia. 2004.

2. Falkai P, m.fl. World J Biol Psychiatry. 2005; 6: 132–91.